Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kokardka.eu

Właścicielem sklepu internetowego www.kokardka.eu, dalej zwanym Sprzedającym, jest firma:

„Sklep Kokardka” Wiesław Terelak

NIP: 599-104-69-15

REGON: 210207336

Numer rachunku bankowego (Credit Agricole): 26 1940 1076 3033 4324 0000 0000

Kontakt:

Tel. +48511088823

 w godz. 9:00-17:00

E-mail:

sklep@kokardka.pl

I. ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.kokardka.eu są  wolne od wad fizycznych.

3.  Czas realizacji zamówienia 1-3 dni roboczych.

4.  Sprzedający zastrzega sobie możliwość niewielkich zmian w odcieniu kolorystyki lub zamiany produktu (w przypadku końcówki kolekcji). Klient zostanie o tym powiadomiony, a  po wykonaniu zamówienia przesłane  zdjęcie w celu akceptacji przez klienta. Jakość i cena produktu zostanie bez zmian.

5.  Wszystkie towary oferowane w sklepie są pracami autorskimi. Ich kopiowanie,  rozpowszechnianie jako własne bez zgody autora- jest zabronione!

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Podane ceny są cenami brutto i nie obejmują kosztów wysyłki. Szczegółowe informacje o kosztach wysyłki są dostępne na stronie sklepu i są aktualizowane na bieżąco.

2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie poprzez zamówienia na stronie internetowej, (wszelkie pytania poprzez kontakt telefoniczny lub e’mail).

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku  wyboru opcji „za pobraniem”.

III. KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew”  do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący zostanie poinformowany o całkowitych kosztach zamówienia, w tym kosztach dostawy, przed finalizacją zamówienia.

IV. PŁATNOŚCI

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu bądź fakturę na życzenie Klienta.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu.

3. W przypadku towaru wykonanego według indywidualnego projektu lub personalizowanego nie ma możliwości wysyłki “za pobraniem”

V. DOSTAWA

1. Dostawy są realizowane na terytorium Unii Europejskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki  od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia paczki (przesyłki) lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. Towar personalizowany nie będzie podlegał zwrotowi.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego drogą pisemną, a zwracany towar odesłać na własny koszt na adres wskazany przez Sprzedającego.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

7. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostaną zwrócone pieniądze na konto kupującego w terminie do 7 dni od otrzymania zwrotu.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH-RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sklep Kokardka Gorzów.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, szkoleniowe, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań, m.in. ubezpieczycielom, organom administracji państwowej, sądom, komornikom, kurierom i operatorom pocztowym, bankom, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 30.01.2024 r.